با وجود اینکه پدیده جادوگری مدت‌هاست در ورزش ایران وجود دارد، در سال‌های اخیر با رسانه‌ای شدن این پدیده، بیشتر به آن پرداخته شده است. صادق درودگر به عنوان کسی که از سال ۷۵ در بدنه مدیریتی فوتبال ایران حضور دارد از مواجهه‌اش با پدیده جادوگری می‌گوید. در ادامه ویدئوی صحبت‌های درودگر را می‌بینید:با وجود اینکه پدیده جادوگری مدت‌هاست در ورزش ایران وجود دارد، در سال‌های اخیر با رسانه‌ای شدن این پدیده، بیشتر به آن پرداخته شده است. صادق درودگر به عنوان کسی که از سال ۷۵ در بدنه مدیریتی فوتبال ایران حضور دارد از مواجهه‌اش با پدیده جادوگری می‌گوید. در ادامه ویدئوی صحبت‌های درودگر را می‌بینید: