مدیرعامل باشگاه تراکتور گفت: «کاوه رضایی» بدون هماهنگی و با تصمیم شخصی قراردادش را با تراکتور فسخ کرده و باید به این تیم برگردد، هر چند نظر کمیته تعیین وضعیت هم مهم است.مدیرعامل باشگاه تراکتور گفت: «کاوه رضایی» بدون هماهنگی و با تصمیم شخصی قراردادش را با تراکتور فسخ کرده و باید به این تیم برگردد، هر چند نظر کمیته تعیین وضعیت هم مهم است.