پزشک تیم فوتبال تراکتور می‌گوید که فعلا وضعیت مدافع مصدوم این تیم پایدار است، اما همچنان باید در بیمارستان بستری بماند تا آزمایش‌های تکمیلی از او گرفته شود.پزشک تیم فوتبال تراکتور می‌گوید که فعلا وضعیت مدافع مصدوم این تیم پایدار است، اما همچنان باید در بیمارستان بستری بماند تا آزمایش‌های تکمیلی از او گرفته شود.