مدیرکل تعزیرات حکومتی گیلان، از پلمب یک رستوران در رشت خبر داد و گفت: رستوران مورد نظر پلمب و از ادامه فعالیت آن جلوگیری شد.مدیرکل تعزیرات حکومتی گیلان، از پلمب یک رستوران در رشت خبر داد و گفت: رستوران مورد نظر پلمب و از ادامه فعالیت آن جلوگیری شد.