معاون برنامه ریزی شهرداری تهران در مورد لیست منتشر شده در خصوص جذب چند هزار نفری در شهرداری تهران در دوره جدید مدیریت شهری واکنش نشان داد.معاون برنامه ریزی شهرداری تهران در مورد لیست منتشر شده در خصوص جذب چند هزار نفری در شهرداری تهران در دوره جدید مدیریت شهری واکنش نشان داد.