امسال در برگزاری سومین دوره نمایشگاه موتورسیکلت و دوچرخه برای اولین بار آمار بازدید از یک نمایشگاه در یک روز در شهرآفتاب شکسته شد. به گزارش ایسنا، بنا بر شمارشی که صورت گرفته است در آخرین روز نمایشگاه موتورسیکلت و دوچرخه بالغ بر ۲۰۰هزار نفر از درهای مختلف وارد نمایشگاه تهران شده اند، به گونه […]


امسال در برگزاری سومین دوره نمایشگاه موتورسیکلت و دوچرخه برای اولین بار آمار بازدید از یک نمایشگاه در یک روز در شهرآفتاب شکسته شد.

به گزارش ایسنا، بنا بر شمارشی که صورت گرفته است در آخرین روز نمایشگاه موتورسیکلت و دوچرخه بالغ بر ۲۰۰هزار نفر از درهای مختلف وارد نمایشگاه تهران شده اند، به گونه ای که شلوغ ترین روز نمایشگاه شهرآفتاب تهران رقم خورده است.

این آمار بی سابقه بوده است، چرا که تاکنون در طول یک روز جمعیتی به این اندازه وارد نمایشگاه شهرآفتاب نشده بود.

بر اساس گزارش سایت شهر، این در حالی است که بازید این میزان جمعیت از نمایشگاه شهرآفتاب در یک روز، کوچکترین مشکل ترافیکی و راه بندان در سطح شهر و مسیرهای ورودی ایجاد نکرده است و همچنین با وجود حجم زیاد ورودی خودرو هیچگونه مشکلی در جای پارک برای خودروها وجود ندارد.

انتهای پیام