تحقیقات در پرونده سارقان مسلحی که با تیراندازی به سوی یکی از قهرمانان سابق کشتی خودروی لندکروز او را در بزرگراه سرقت کرده بودند، به دستگیری باند سرقت‌های سریالی خودرو‌های لندکروز منجر شد.تحقیقات در پرونده سارقان مسلحی که با تیراندازی به سوی یکی از قهرمانان سابق کشتی خودروی لندکروز او را در بزرگراه سرقت کرده بودند، به دستگیری باند سرقت‌های سریالی خودرو‌های لندکروز منجر شد.