براساس شنیده‌های بنده، چین به دنبال افزایش محدودیت‌های خود بر ایران است، باید توجه داشت که اولین مورد در سرمایه‌گذار میزان سود پروژه و امنیت آن است، از همین روی چین هم در این زمینه ملاحضاتی دارد و به نظر می‌رسد که اندکی در رابطه با ایران محافظه‌کارتر شده است.براساس شنیده‌های بنده، چین به دنبال افزایش محدودیت‌های خود بر ایران است، باید توجه داشت که اولین مورد در سرمایه‌گذار میزان سود پروژه و امنیت آن است، از همین روی چین هم در این زمینه ملاحضاتی دارد و به نظر می‌رسد که اندکی در رابطه با ایران محافظه‌کارتر شده است.