معاون پارلمانی رئیس جمهور با اشاره به حضور وزیر بهداشت در کمیسیون بهداشت مجلس گفت: با توجه به اینکه در این نشست تعداد امضا‌های استیضاح به حدنصاب نرسیده بود، استیضاح وزیر بهداشت از دستور کار خارج شد.معاون پارلمانی رئیس جمهور با اشاره به حضور وزیر بهداشت در کمیسیون بهداشت مجلس گفت: با توجه به اینکه در این نشست تعداد امضا‌های استیضاح به حدنصاب نرسیده بود، استیضاح وزیر بهداشت از دستور کار خارج شد.