مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا با موضوع مولدسازی دارایی‌های غیرمولد دولت با واکنش‌های غیرمنصفانه جامعه روشنفکری مواجه شد.مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا با موضوع مولدسازی دارایی‌های غیرمولد دولت با واکنش‌های غیرمنصفانه جامعه روشنفکری مواجه شد.