یک عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌ها با اشاره به مصوبه مولد سازی اموال دولتی از سوی سران سه قوه تاکید کرد که با این اقدام ناقوس مرگ مجلس به صدا در آمده است قبلا شورا‌های مختلف قانون گذاری کرده و امروز شاهد هستیم که سران قوا این کار را انجام می‌دهند. ما امروز […]


یک عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌ها با اشاره به مصوبه مولد سازی اموال دولتی از سوی سران سه قوه تاکید کرد که با این اقدام ناقوس مرگ مجلس به صدا در آمده است قبلا شورا‌های مختلف قانون گذاری کرده و امروز شاهد هستیم که سران قوا این کار را انجام می‌دهند. ما امروز برای یک تن آسفالت با شما دعوا داریم، اما قانون گذاری در جای دیگری صورت می‌گیرد.