واشنگتن‌پست گزارش داد که تصمیم ارسال تانک‌های آمریکایی آبرامز به اوکراین، برنامه واشنگتن و برلین برای کاهش عواقب ارسال تانک‌های آلمانی لئوپارد است.واشنگتن‌پست گزارش داد که تصمیم ارسال تانک‌های آمریکایی آبرامز به اوکراین، برنامه واشنگتن و برلین برای کاهش عواقب ارسال تانک‌های آلمانی لئوپارد است.