فوت مهسا امینی، اعدام برخی از اغتشاشگران حوادث سال ۱۴۰۱، رسیدگی به پرونده سقوط هواپیمای اوکراینی،” آزادی مهدی و حبس فائزه هاشمی” از مهمترین پرونده های قضایی سال گذشته بود.فوت مهسا امینی، اعدام برخی از اغتشاشگران حوادث سال ۱۴۰۱، رسیدگی به پرونده سقوط هواپیمای اوکراینی،” آزادی مهدی و حبس فائزه هاشمی” از مهمترین پرونده های قضایی سال گذشته بود.