عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تاکید کرد: افراد باید پاسخگوی اعمال و رفتارشان باشند، نماینده در زمان رسانه‌ای کردن طرح خود، آن هم طرحی که هنوز در مراحل اولیه ثبت است، طول، عرض و عمق آن را بسنجد.عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تاکید کرد: افراد باید پاسخگوی اعمال و رفتارشان باشند، نماینده در زمان رسانه‌ای کردن طرح خود، آن هم طرحی که هنوز در مراحل اولیه ثبت است، طول، عرض و عمق آن را بسنجد.