آفتاب‌‌نیوز : وزیر کشور عنوان کرد: اتباع به صورت موقت اینجا هستند و وقتی بستر آماده شد باید به کشور خود بازگردند. اتباعی که مجوز ندارند باید برگردانده شوند و کسانی هم که مجوز دارند باید سامان‌دهی شوند. وی گفت: با حکومت طالبان صحبت کردیم که این اتباع باید برگردند و طالبان از ما فرصت […]


آفتاب‌‌نیوز :

وزیر کشور عنوان کرد: اتباع به صورت موقت اینجا هستند و وقتی بستر آماده شد باید به کشور خود بازگردند.

اتباعی که مجوز ندارند باید برگردانده شوند و کسانی هم که مجوز دارند باید سامان‌دهی شوند.

وی گفت: با حکومت طالبان صحبت کردیم که این اتباع باید برگردند و طالبان از ما فرصت خواست.

وحیدی افزود: به دنبال ساماندهی اتباع با ایجاد سازمان ملی مهاجرین هستیم، دشمن به دنبال افغانی‌ستیزی و درگیری بین ایرانی‌ها و افغانستانی‌هاست که این مورد پذیرش ما نیست.