حمله پهپادی به یک مرکز نظامی در اصفهان، پیام آمریکا به ایران از طریق قطر و حواشی طرح فروش اموال دولتی از عناوین مهم روزنامه های امروز هستند.حمله پهپادی به یک مرکز نظامی در اصفهان، پیام آمریکا به ایران از طریق قطر و حواشی طرح فروش اموال دولتی از عناوین مهم روزنامه های امروز هستند.