روزنامه ایران درباره مولوی عبدالحمید نوشت: اینکه ایشان با چه مبنایی سرزمین‌های مقدس فلسطین و قسمت غربی قدس شریف را به رژیم صهیونیستی می‌بخشند معلوم نیست، ولی بر این باور هستیم که این امر، باور اهل سنت ایران زمین نیست.روزنامه ایران درباره مولوی عبدالحمید نوشت: اینکه ایشان با چه مبنایی سرزمین‌های مقدس فلسطین و قسمت غربی قدس شریف را به رژیم صهیونیستی می‌بخشند معلوم نیست، ولی بر این باور هستیم که این امر، باور اهل سنت ایران زمین نیست.