رئیس سازمان خصوصی‌سازی با رد ادعاهای مطرح شده مبنی بر محرمانه بودن مصوبه سران قوا درباره مولدسازی دارایی های دولت، از انتشار آن خبر داد و تأکید کرد: این اقدام فصل نوینی در تحرک و تحول در اقتصاد ایران را رقم می زند که جزئیات آن در سایت سازمان خصوصی‌سازی نیز منتشر شده است.رئیس سازمان خصوصی‌سازی با رد ادعاهای مطرح شده مبنی بر محرمانه بودن مصوبه سران قوا درباره مولدسازی دارایی های دولت، از انتشار آن خبر داد و تأکید کرد: این اقدام فصل نوینی در تحرک و تحول در اقتصاد ایران را رقم می زند که جزئیات آن در سایت سازمان خصوصی‌سازی نیز منتشر شده است.