فعال سیاسی اعتدال گرا گفت: برای خودشان یکسری اعداد دروغین می سازند بعد می گویند ما وضعیت را بهتر کردیم. مثلا ادعا دارند تورم زمان دولت آقای روحانی ۶۰ درصد بود و الان کمتر شده است. در حالیکه تورم طبق گزارش مرکز آمار آن زمان ۴۰ درصد بود.فعال سیاسی اعتدال گرا گفت: برای خودشان یکسری اعداد دروغین می سازند بعد می گویند ما وضعیت را بهتر کردیم. مثلا ادعا دارند تورم زمان دولت آقای روحانی ۶۰ درصد بود و الان کمتر شده است. در حالیکه تورم طبق گزارش مرکز آمار آن زمان ۴۰ درصد بود.