نماینده تهران در مجلس یازدهم گفت: ما از توضیحات وزیر بهداشت قانع نشدیم، اما با لابی‌های متفاوت تعداد امضا‌ها به زیر ۱۰ امضا رسید و طرح از حد نصاب افتاد و موضوع ارجاع طرح استیضاح به صحن مجلس منتفی شد.نماینده تهران در مجلس یازدهم گفت: ما از توضیحات وزیر بهداشت قانع نشدیم، اما با لابی‌های متفاوت تعداد امضا‌ها به زیر ۱۰ امضا رسید و طرح از حد نصاب افتاد و موضوع ارجاع طرح استیضاح به صحن مجلس منتفی شد.