«آمریکایی‌ها یک پیام به ما دادند که به ایران منتقل کنیم که مرتبط با موضوع توافق است.» این اظهارات وزیر امور خارجه قطر است که دیروز به تهران آمده بود. براساس این اظهارنظر، وزیر خارجه ایران نیز از دریافت پیام‌هایی از سوی طرف‌های مقابل مذاکرات برجامی خبر داد. این در حالی است که پیگیری اخبار […]«آمریکایی‌ها یک پیام به ما دادند که به ایران منتقل کنیم که مرتبط با موضوع توافق است.» این اظهارات وزیر امور خارجه قطر است که دیروز به تهران آمده بود. براساس این اظهارنظر، وزیر خارجه ایران نیز از دریافت پیام‌هایی از سوی طرف‌های مقابل مذاکرات برجامی خبر داد. این در حالی است که پیگیری اخبار در چند روز گذشته موید این است که آمریکا نسبت به احیای برجام دیدگاه مثبتی ندارد. حال این سوال به‌طور جد مطرح می‌شود که تا چه میزان می‌توان با در نظر گرفتن تمامی جوانب در حوزه بین‌المللی و منافع کشور‌ها از احیا یا به بن‌بست رسیدن برجام سخن گفت؟