مطالعه‌ای تازه صورت گرفته بر روی بیش از ۲۹ هزار سالمند شش عادت را مورد شناسایی قرار داده از خوردن انواع غذا‌ها گرفته تا مطالعه منظم یا بازی با ورق و کارت که با کاهش خطر ابتلا به زوال عقل و کُند ساختن سرعت کاهش حافظه مرتبط هستند.مطالعه‌ای تازه صورت گرفته بر روی بیش از ۲۹ هزار سالمند شش عادت را مورد شناسایی قرار داده از خوردن انواع غذا‌ها گرفته تا مطالعه منظم یا بازی با ورق و کارت که با کاهش خطر ابتلا به زوال عقل و کُند ساختن سرعت کاهش حافظه مرتبط هستند.