پارسینه: وزارت بهداشت گفت: احتمال وقوع موج هشتم با شناسایی سویه‌های جدید کرونا در کشور افزایش پیدا کرده است. ۰۹ دی ۱۴۰۱ – ۲۲:۴۱ وزارت بهداشت گفت: احتمال وقوع موج هشتم با شناسایی سویه‌های جدید کرونا در کشور افزایش پیدا کرده است.


پارسینه: وزارت بهداشت گفت: احتمال وقوع موج هشتم با شناسایی سویه‌های جدید کرونا در کشور افزایش پیدا کرده است.

۰۹ دی ۱۴۰۱ – ۲۲:۴۱

وزارت بهداشت گفت: احتمال وقوع موج هشتم با شناسایی سویه‌های جدید کرونا در کشور افزایش پیدا کرده است.