مسئول آموزش همگانی انستیتو تحقیقات تغذیه و صنایع غذایی کشور، گفت: هر ماده‌ای که برای حفظ یا بهبود ایمنی، تازگی، طعم، بافت یا ظاهر غذا به آن اضافه شود، به عنوان افزودنی‌های غذایی شناخته می‌شوند.مسئول آموزش همگانی انستیتو تحقیقات تغذیه و صنایع غذایی کشور، گفت: هر ماده‌ای که برای حفظ یا بهبود ایمنی، تازگی، طعم، بافت یا ظاهر غذا به آن اضافه شود، به عنوان افزودنی‌های غذایی شناخته می‌شوند.