جراحان پلاستیک روی تمام مشکلات ناشی از بیماری‌های مختلف در قسمت‌های مختلف بدن کار می‌کنند، اما در زمینه بیماری به اندازه متخصصان آن بیماری مجرب نیستند. به همین دلیل جراحان پلاستیک به همراه سایر پزشکان و در قالب یک گروه چند رشته‌ای این کار را انجام می‌دهند. جراحان پلاستیک دانش و مهارت‌های تخصصی مانند نحوه […]جراحان پلاستیک روی تمام مشکلات ناشی از بیماری‌های مختلف در قسمت‌های مختلف بدن کار می‌کنند، اما در زمینه بیماری به اندازه متخصصان آن بیماری مجرب نیستند. به همین دلیل جراحان پلاستیک به همراه سایر پزشکان و در قالب یک گروه چند رشته‌ای این کار را انجام می‌دهند. جراحان پلاستیک دانش و مهارت‌های تخصصی مانند نحوه طراحی پیوند پوست یا انجام پیوند فلپ را کسب می‌کنند.