استاد کنترل دارو دانشگاه علوم پزشکی تبریز اظهار کرد: با هر پیام بدون شواهد علمی و توصیه‌های شبه علم عامیانه، از درمان‌های گیاهی استفاده نکنید، این تصور که گیاهان دارویی و درمان‌های گیاهی اگر مؤثر هم نباشد ضرری ندارد بسیار اشتباه و فوق العاده خطرناک است پس در استفاده از آن باید محتاط عمل کرد.استاد کنترل دارو دانشگاه علوم پزشکی تبریز اظهار کرد: با هر پیام بدون شواهد علمی و توصیه‌های شبه علم عامیانه، از درمان‌های گیاهی استفاده نکنید، این تصور که گیاهان دارویی و درمان‌های گیاهی اگر مؤثر هم نباشد ضرری ندارد بسیار اشتباه و فوق العاده خطرناک است پس در استفاده از آن باید محتاط عمل کرد.