نتایج تحقیقات محققان کشور نشان می‌دهد که باکتریوفاژها می‌توانند جایگزین بی‌خطری برای آنتی‌بیوتیک‌ها و کاهش مقاومت دارویی باشند.نتایج تحقیقات محققان کشور نشان می‌دهد که باکتریوفاژها می‌توانند جایگزین بی‌خطری برای آنتی‌بیوتیک‌ها و کاهش مقاومت دارویی باشند.