با توجه به افزایش افسارگسیخته قیمت مسکن در چند سال اخیر، ایرانیان این روزها حجم زیادی از درآمد خود را نسبت به میزان معمول جهانی به هزینه‌های مربوط به مسکن اختصاص می‌دهند.با توجه به افزایش افسارگسیخته قیمت مسکن در چند سال اخیر، ایرانیان این روزها حجم زیادی از درآمد خود را نسبت به میزان معمول جهانی به هزینه‌های مربوط به مسکن اختصاص می‌دهند.