همزمان با اوج گیری مشکلات اقتصادی، نوسانات شدید ارزی و افزایش تحریم‌ها و بیکاری سیل تعطیلی کارخانه‌ها و خروج واحد‌های تولیدی تز چرخه فعالیت به راه افتاده که پیامد‌ها و تبعات آن بیش از بیکاری صرف است.همزمان با اوج گیری مشکلات اقتصادی، نوسانات شدید ارزی و افزایش تحریم‌ها و بیکاری سیل تعطیلی کارخانه‌ها و خروج واحد‌های تولیدی تز چرخه فعالیت به راه افتاده که پیامد‌ها و تبعات آن بیش از بیکاری صرف است.