گزارش پایش ملی محیط کسب و کار نشان می‌دهد: از نگاه فعالان اقتصادی استان تهران، هیچ کدام از شاخص‌های محیط کسب و کار در تابستان وضعیت سبز نداشته است.گزارش پایش ملی محیط کسب و کار نشان می‌دهد: از نگاه فعالان اقتصادی استان تهران، هیچ کدام از شاخص‌های محیط کسب و کار در تابستان وضعیت سبز نداشته است.