مدیرکل راه و شهرسازی سیستان و بلوچستان گفت: این استان از نظر شاخص‌های توسعه راه از محروم‌ترین استان‌های کشور به شمار می‌رود که هنوز ارتباط بزرگراهی بین هیچ شهر آن برقرار نیست.مدیرکل راه و شهرسازی سیستان و بلوچستان گفت: این استان از نظر شاخص‌های توسعه راه از محروم‌ترین استان‌های کشور به شمار می‌رود که هنوز ارتباط بزرگراهی بین هیچ شهر آن برقرار نیست.