در حالی که وزیر کار روز گذشته از تحقق ایجاد یک میلیون شغل در یک‌سال اخیر خبرداد مرکز آمار تعداد اشتغال‌های ایجاد شده در پاییز امسال نسبت به پاییز سال قبل را ۵۳۵ هزار نفراعلام کرد. دلیل این تناقض ۴۶۵ هزار نفری چیست؟در حالی که وزیر کار روز گذشته از تحقق ایجاد یک میلیون شغل در یک‌سال اخیر خبرداد مرکز آمار تعداد اشتغال‌های ایجاد شده در پاییز امسال نسبت به پاییز سال قبل را ۵۳۵ هزار نفراعلام کرد. دلیل این تناقض ۴۶۵ هزار نفری چیست؟