باستان‌شناسان مصری مومیایی در مقبره متعلق به عصر فرعون‌ها کشف کرده‌اند که ممکن است قدیمی‌ترین و کامل‌ترین مومیایی این کشور باشد.باستان‌شناسان مصری مومیایی در مقبره متعلق به عصر فرعون‌ها کشف کرده‌اند که ممکن است قدیمی‌ترین و کامل‌ترین مومیایی این کشور باشد.