رضا کیانیان بازیگر مطرح سینما خطاب به رئیسی نوشت: به یاد دارید گفتید اگر بیایید روابط ایران را با کشور‌های دیگر را تغییر می‌دهید؟ یعنی هنوز فکر می‌کنید آن وعده‌ها و شعار‌ها قابل اجراست؟ یا به قول روزنامه جمهوری اسلامی، در جهان دیگری سیر می‌کنید؟رضا کیانیان بازیگر مطرح سینما خطاب به رئیسی نوشت: به یاد دارید گفتید اگر بیایید روابط ایران را با کشور‌های دیگر را تغییر می‌دهید؟ یعنی هنوز فکر می‌کنید آن وعده‌ها و شعار‌ها قابل اجراست؟ یا به قول روزنامه جمهوری اسلامی، در جهان دیگری سیر می‌کنید؟