روزنامه کیهان از برگزاری اولین کنسرت بعد از اعتراضات با اجرای خواننده‌ای با نام «زانکو» ابراز رضایت و از آنچه «استقبال مردم» خوانده نیز ابراز خوشحالی کرده است!روزنامه کیهان از برگزاری اولین کنسرت بعد از اعتراضات با اجرای خواننده‌ای با نام «زانکو» ابراز رضایت و از آنچه «استقبال مردم» خوانده نیز ابراز خوشحالی کرده است!