۲۸ شهريور ۱۴۰۲ – ۱۰:۱۹ پارسینه: در این ویدئو یک آشپز روستایی اهل کشور آذربایجان یک ران گوسفند را لا به لای فویل آلومینیومی می پیچید و آن را زیر انبوهی از زغال و خاکستر کباب می کند.  منبع: فرادید

۲۸ شهريور ۱۴۰۲ – ۱۰:۱۹

پارسینه: در این ویدئو یک آشپز روستایی اهل کشور آذربایجان یک ران گوسفند را لا به لای فویل آلومینیومی می پیچید و آن را زیر انبوهی از زغال و خاکستر کباب می کند. 

منبع: فرادید