پارسینه: وضعیت ترسناک ایمنی ساختمان‌های تهران را در ویدئوی زیر بررسی کردیم. ۱۰ بهمن ۱۴۰۱ – ۰۸:۵۶ وضعیت ترسناک ایمنی ساختمان‌های تهران را در ویدئوی زیر بررسی کردیم.  


پارسینه: وضعیت ترسناک ایمنی ساختمان‌های تهران را در ویدئوی زیر بررسی کردیم.

۱۰ بهمن ۱۴۰۱ – ۰۸:۵۶

وضعیت ترسناک ایمنی ساختمان‌های تهران را در ویدئوی زیر بررسی کردیم.