پارسینه: قهرمان کشتی آزاد سنگین وزن جهان به کری‌خوای کج کار آمریکایی واکنش نشان داد. ۲۷ اسفند ۱۴۰۱ – ۲۲:۲۱ امیرحسین زارع قهرمان سنگین کشتی آزاد جهان خاطره ای از کری خوانی کشتی گیر آمریکایی روایت کرد. 


پارسینه: قهرمان کشتی آزاد سنگین وزن جهان به کری‌خوای کج کار آمریکایی واکنش نشان داد.

۲۷ اسفند ۱۴۰۱ – ۲۲:۲۱

امیرحسین زارع قهرمان سنگین کشتی آزاد جهان خاطره ای از کری خوانی کشتی گیر آمریکایی روایت کرد.