پارسینه: در اتفاقی عجیب و ترسناک در لندن، سارقان به یک ساندویچی با چاقو و قمه حمله دسته جمعی کردند. منبع: دانشجو ۰۶ خرداد ۱۴۰۲ – ۰۶:۴۷     در اتفاقی عجیب و ترسناک در لندن، سارقان به یک ساندویچی با چاقو و قمه حمله دسته جمعی کردند. منبع: دانشجو  


پارسینه: در اتفاقی عجیب و ترسناک در لندن، سارقان به یک ساندویچی با چاقو و قمه حمله دسته جمعی کردند. منبع: دانشجو

۰۶ خرداد ۱۴۰۲ – ۰۶:۴۷

 

 

در اتفاقی عجیب و ترسناک در لندن، سارقان به یک ساندویچی با چاقو و قمه حمله دسته جمعی کردند. منبع: دانشجو