۳۱ شهريور ۱۴۰۲ – ۲۳:۰۰ پارسینه: در این مطلب ویدئویی از اهدای مدال طلا به میرزازاده و اهتزاز پرچم ایران را ببینید. پارسینه: ویدئویی از اهدای مدال طلا به میرزازاده و اهتزاز پرچم ایران را مشاهده می کنید.

۳۱ شهريور ۱۴۰۲ – ۲۳:۰۰

پارسینه: در این مطلب ویدئویی از اهدای مدال طلا به میرزازاده و اهتزاز پرچم ایران را ببینید.

پارسینه: ویدئویی از اهدای مدال طلا به میرزازاده و اهتزاز پرچم ایران را مشاهده می کنید.