پارسینه: سید مصطفی میرسلیم گفت: به چه حقی به خودروسازانِ کشور توهین می‌کنید و می‌گویید که لگن تولید می‌کنند؟ ۰۲ خرداد ۱۴۰۲ – ۰۷:۵۰     سید مصطفی میرسلیم گفت: به چه حقی به خودروسازانِ کشور توهین می‌کنید و می‌گویید که لگن تولید می‌کنند؟  


پارسینه: سید مصطفی میرسلیم گفت: به چه حقی به خودروسازانِ کشور توهین می‌کنید و می‌گویید که لگن تولید می‌کنند؟

۰۲ خرداد ۱۴۰۲ – ۰۷:۵۰

 

 

سید مصطفی میرسلیم گفت: به چه حقی به خودروسازانِ کشور توهین می‌کنید و می‌گویید که لگن تولید می‌کنند؟